Proces splyňovania

Splyňovanie je termochemická reakcia, pri ktorej dochádza k prudkému zahriatiu vstupného materiálu bez prísunu kyslíka, vďaka čomu dochádza k štiepeniu uhľovodikatých reťazcov, a teda pevné skupenstvo vstupných materiálov sa premieňa na plynné. Vzniknutý plyn sa následne využíva ako palivo pre pohon motorov v kogeneračných jednotkách, čím je možné  vyrábať v kombinovanom procese elektrinu a teplo. 

Elektrická energia je dodávaná do distribučnej siete za cenu garantovaného tarifu.

Vyprodukované teplo ako vedľajší produkt pri výrobe elektriny je možné využiť na predaj pre tepelné hospodárstvo , alebo pre iný projekt, kde je potrebné použiť paru alebo teplú vodu.